Sweet Tomato Chutney Recipe - Sweet n Spicy Tomato Chutney

Tomato chutney is very delicious chutney. It enhances the taste of poori, paratha, kachori. etc.