Sama Kachori Recipe for Navratri - Samak Kachori - Upvas ki kachori

Crispy and mouth drooling sama rice kachoris, specially for vrat.