Besan Pakoda Kadhi recipe in Microwave.

Everyone relish eating besan pakoda Kadhi, but making kadhi is bit time consuming. Kadhi can be prep...