Karonda, Karvand , kalakai or Chalkai Sweet Pickle

Karonda comes to the market during the rainy season.  So today we are going to make sour sweet pickl...